Reglement Team Sander 2022

Annuleringsbeleid

 • Deze geldt zowel voor de inschrijvingen wandeltocht als voor de inschrijvingen BBQ op onze TeamSander-dag 10/09/2022.
 • Annulatie gebeurt steeds schriftelijk en via mail naar teamsander2021@gmail.com .
 • Annuleren kan tot 14d voor aanvang van het evenement.
 • Indien de annulatie later gebeurt, of indien je afwezig blijft, wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
 • Indien je verhinderd bent het evenement bij te wonen kan je, in plaats van te annuleren, zelf in je vervanging voorzien. Je meldt dit via mail vóór de start van het evenement.
 • Indien het evenement wegens organisatorische redenen niet kan doorgaan, wordt het deelnemingsgeld volledig terugbetaald.

Algemene voorwaarden

 • De wandeltocht en de BBQ worden georganiseerd door TeamSander vzw
 • Deelnemen gebeurt vrijwillig en op eigen risico.
 • Inschrijven gebeurt via de website https://teamsander.be
 • De deelnemer aan de wandeltocht is verplicht het aangegeven wandelparcours te volgen.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en andere medewerkers dienen te worden opgevolgd en gerespecteerd. De wegcode blijft van kracht op de openbare weg.
 • Met de inschrijving voor de wandeltocht verklaart de deelnemer zich gezond verklaard door een arts, voor deelname aan een dergelijke afstand en inspanning.
 • Met de inschrijving aan de wandeltocht en/of de BBQ verklaart de deelnemer zich akkoord met het eventuele gebruik door TeamSander vzw van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., voor promotionele of voorlichtende doeleinden van TeamSander vzw, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden gevorderd.
 • TeamSander vzw is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen, of elk ander door de deelnemer beweerd geleden nadeel. 
 • De organisator behoudt zich het recht voor de route, start- en aankomsttijden of -plaatsen van de wandeltocht en/of de BBQ te wijzigen, of de wandeltocht en/of de BBQ geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weers- of andere omstandigheden door de organisator bepaald, al of niet in samenspraak met overheid of politie.
 • Met de inschrijving voor de wandeltocht en/of de BBQ verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 • Om de wandeltocht en de BBQ te kunnen organiseren, hebben wij van elke deelnemer een aantal basisgegevens nodig, die wij gebruiken voor het inschrijven, de verzekering, de statistieken, de veiligheid en om onze deelnemers via mail te kunnen informeren. In geen enkel geval worden die gegevens misbruikt of doorgegeven aan derden. Aan de deelnemer wordt dan ook gevraagd om hiervoor zijn/haar toestemming te geven.
 • In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van TeamSander vzw. Bij geschillen over de uitleg is alleen de Nederlandse tekst hiervoor bindend. Rechtszaken zullen steeds behandeld worden door hoven en rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.
%d bloggers liken dit: